Set Date Operation Item Description
NDS 2021-01-21 EDITED FILE 586
110D7A308FDE39E544D9C9E808AD3F0F
NDS 2021-01-21 ADDED SOURCE 0006
Trusted Dump
NDS 2021-01-21 ADDED SOURCE 5532
Trusted Dump
NDS 2021-01-21 EDITED FILE 1511
2D02FFE1F6CC97FB291E28F350877938
NDS 2021-01-21 EDITED ARCHIVE 5532
Gyakuten Kenji 2 (Japan)
NDS 2021-01-21 ADDED SOURCE 2386
Trusted Dump
NDS 2021-01-21 EDITED FILE 2655
4DD14B42B88E199DB64D04A53E4FF378
NDS 2021-01-21 EDITED ARCHIVE 5051
Taiko no Tatsujin DS - Dororon! Yookai Daikessen!! (Japan)
NDS 2021-01-21 ADDED SOURCE 5051
Trusted Dump
NDS 2021-01-21 ADDED SOURCE 2250
Trusted Dump
NDS 2021-01-21 EDITED ARCHIVE 2250
Metcha! Taiko no Tatsujin DS - 7-tsu no Shima no Daibouken (Japan)
NDS 2021-01-21 ADDED SOURCE 1235
Trusted Dump
NDS 2021-01-21 EDITED ARCHIVE 1235
Taiko no Tatsujin DS - Touch de Dokodon! (Japan)
NDS 2021-01-21 EDITED FILE 6466
BAC404006960860481649D9F8FEAD9F8
SMD 2021-01-20 EDITED SOURCE 0551
Trusted Dump
SMD 2021-01-20 ADDED SOURCE 0826
Third Party
SMD 2021-01-20 ADDED SOURCE 0551
Third Party
SMD 2021-01-20 EDITED ARCHIVE 2357
Michael Jackson's Moonwalker (Japan)
SMD 2021-01-20 ADDED SOURCE 0825
Trusted Dump
SMD 2021-01-20 EDITED SOURCE 0825
Trusted Dump