Maru Goukaku - Shikaku Dasshu! IT Passport Shiken, Kihon Jouhou Gijutsusha Shiken, Ouyou Jouhou Gijutsusha Shiken (Japan)


Revision history
 
2019-06-18 10:41:06 SonGoku ADDED FILE
Maru Goukaku - Shikaku Dasshu! IT Passport Shiken, Kihon Jouhou Gijutsusha Shiken, Ouyou Jouhou Gijutsusha Shiken (Japan)
2019-06-18 10:41:06 SonGoku ADDED FILE
Maru Goukaku - Shikaku Dasshu! IT Passport Shiken, Kihon Jouhou Gijutsusha Shiken, Ouyou Jouhou Gijutsusha Shiken (Japan)
2019-06-18 10:40:07 SonGoku ADDED SOURCE
2015-01-05 09:12:13 jimmsu EDITED ARCHIVE
field: Name
new value: Maru Goukaku - Shikaku Dasshu! IT Passport Shiken, Kihon Jouhou Gijutsusha Shiken, Ouyou Jouhou Gijutsusha Shiken
old value: Maru Goukaku - Shiraku Sasshu! IT Passport Shiken
2014-12-30 16:49:11 jimmsu EDITED ARCHIVE
field: Name
new value: Maru Goukaku - Shiraku Sasshu! IT Passport Shiken
old value: Maru Goukaku - Shikaku Sasshu! - IT Passport Shiken, Kihon Jouhou Gijutsusha Shiken, Ouyou Jouhou Gijutsusha Shiken
2014-12-30 16:44:00 jimmsu EDITED ARCHIVE
field: Name
new value: Maru Goukaku - Shikaku Sasshu! - IT Passport Shiken, Kihon Jouhou Gijutsusha Shiken, Ouyou Jouhou Gijutsusha Shiken
old value: Maru Goukaku Shikaku Dasshu! - IT Passport Shiken, Kihon Jouhou Gijutsusha Shiken, Ouyou Jouhou Gijutsusha Shiken
2010-01-24 12:47:30 kazumi213 EDITED ARCHIVE
field: Name
new value: Maru Goukaku Shikaku Dasshu! - IT Passport Shiken, Kihon Jouhou Gijutsusha Shiken, Ouyou Jouhou Gijutsusha Shiken
old value: Maru Goukaku Shikaku Dasshu
2010-01-23 11:03:42 asapy EDITED RELEASE
field: release_rominfo
new value: Bad
2010-01-23 11:02:13 asapy EDITED ARCHIVE
field: Bad
new value: 1
old value: 0
2010-01-23 07:16:28 xuom2 ADDED ARCHIVE
Maru Goukaku Shikaku Dasshu (Japan)
2010-01-23 07:16:28 xuom2 ADDED RELEASE