Back to the forum: Nintendo - Nintendo Entertainment System

 title
 
Argument: Naming , Reference: 1978 , Closed by: root
rpg2813 @ 2013-02-18 22:04:32

i don't know why is "Shu Qi Yu",but the"- Zhi Li Xiao Zhuan Yuan" is wrong
right:Zhi Li Xiao Zhuang Yuan
please see the picture
20130218_220432_-1.png