Not verified
 1825 - Zaidan Houjin Nihon Kanji Nouryoku Kentei Kyoukai Koushiki Soft - 250 Mannin no Kanken - Shin Tokoton Kanji Nou - 47,000 + Jouyou Kanji Jiten, Yoji Jukugo Jiten (Japan)
 
 Discuss!
Languages: Japanese
Publisher: IE Institute
Save Type: EEPROM 65536
P/C relationship: Parent. Its clone(s): z151

Discussions
2017-09-08 Shin Tokoton Kanji Nou 47,000

Datfile snippet
1825 - Zaidan Houjin Nihon Kanji Nouryoku Kentei Kyoukai Koushiki Soft - 250 Mannin no Kanken - Shin Tokoton Kanji Nou - 47,000 + Jouyou Kanji Jiten, Yoji Jukugo Jiten (Japan).nds
  Serial: AIJJ
  Decrypted
  Size: 33554432
  Hash: FAEB371C
  Encrypted
  Size: 33554432
  Hash: 245BDB38
 1825 - Zaidan Houjin Nihon Kanji Nouryoku Kentei Kyoukai Koushiki Soft - 250 Mannin no Kanken - Shin Tokoton Kanji Nou - 47,000 + Jouyou Kanji Jiten, Yoji Jukugo Jiten (Japan).md5

 1825 - Zaidan Houjin Nihon Kanji Nouryoku Kentei Kyoukai Koushiki Soft - 250 Mannin no Kanken - Shin Tokoton Kanji Nou - 47,000 + Jouyou Kanji Jiten, Yoji Jukugo Jiten (Japan).sfv

Scene releases
Directory:
250_Mannin_no_KanKen_JPN_NDS-6rz
NFO File: 6rz-mnkj
Group: 6rz
Released: 2007-12-16
File: 1825 - Zaidan Houjin Nihon Kanji Nouryoku Kentei Kyoukai Koushiki Soft - 250 Mannin no Kanken - Shin Tokoton Kanji Nou - 47,000 + Jouyou Kanji Jiten, Yoji Jukugo Jiten (Japan).nds
  Size: 33554432
  MD5: D4AFB9EC40267C243EFDE462F45259B5
  CRC32: FAEB371C